Dla kogo


"Projekt LodzkieGo. Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 obejmuje wszystkie branże strategiczne Województwa Łódzkiego (zgodnie z RSI LORIS 2030) tj.:


nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)

zaawansowane materiały budowlane

medycyna farmacja, kosmetyki

energetyka (w tym OZE)

innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

informatyka i telekomunikacja

Wnioskodawca reprezentuje sektor MŚP i jest zarejestrowany na terenie województwa łódzkiego, Wskazany produkt/usługa wnioskodawcy wpisuje się w zakres jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z możliwością uzyskania pomocy de minimis, Wnioskodawca posiada lub w przeciągu 6 miesięcy będzie w posiadaniu w ofercie co najmniej jednego produktu lub usługi, który/która ma potencjał sprzedażowy na rynku zagranicznym.

IdeaLodzkieGO to innowacyjny i kompleksowy program, który daje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego możliwość rozwijania lub rozpoczęcia działalności międzynarodowej, a dzięki temu wzmacnia ich stały i długotrwały rozwój. LodzkieGO to program dla wszystkich tych, którzy są otwarci na wyzwania i chcą dotrzeć ze swoimi produktami do nowych klientów poza granicami kraju, a także stać się bardziej konkurencyjnymi na rodzimym rynku.


LodzkieGO to program, który stawia sobie za cel najpierw poznanie, a następnie realizację potrzeb i kompleksowe wsparcie firm, które chcą pokazywać i eksportować swoje produkty do większego grona odbiorców.

Co oznacza udział w lodzkieGO ?

 • udział w misjach zagranicznych;
 • uczestnictwo w targach międzynarodowych;
 • partycypowanie w misjach przyjazdowych zagranicznych partnerów;
 • możliwość prezentacji swoich produktów i usług;
 • możliwość nawiązania współpracy z kluczowymi partnerami/instytucjami zagranicznymi;
 • spotkania B2B;
 • korzystanie z innych narzędzi wsparcia.
Czas trwania projektu: do czerwca 2020

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?
 • Uzupełnić poniższy formularz w wersji on-line lub wersji dokumentu MS WORD i odesłać na adres lodzkie@bluehill.pl.
 • Załączyć lub wysłać na adres lodzkie@bluehill.pl oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 2).
 • Poczekać na ocenę wniosku przez Komisję.
Nie zwlekaj!

Liczba miejsc jest ograniczona a termin składania wniosków upływa 05.12.2018 (środa), o g.23:59.

Zapisz się do projektu!Pamiętaj, aby:

 1. Uzupełnić poniższy formularz w wersji on-line lub wersji dokumentu MS WORD i odesłać na adres lodzkie@bluehill.pl.
 2. Załączyć lub wysłać na adres lodzkie@bluehill.pl oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 2).
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: lodzkie@bluehill.pl lub kom.: (+48) 786 212 430.


Krok 1Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzebę realizacji projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, za którego realizację odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Wykonawcami (w tym przypadku Wykonawcą jest Administrator).


Krok 2Kryteria Formalne (KF)

(konieczne jest spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich Kryteriów Formalnych, aby możliwe było przejście do oceny kryteriów merytorycznych punktowych i ewentualny udział w projekcie)

Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

TAKNIE

W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres minimum ostatnich 12 miesięcy na terytorium województwa łódzkiego

TAKNIE

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów

TAKNIE

Czy nie zachodzi przesłanka określona w:

 1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z możliwością uzyskania pomocy de minimis

TAKNIE

Wnioskodawca posiada lub w przeciągu 6 miesięcy będzie w posiadaniu w ofercie co najmniej jednego produktu lub usługi, który/która ma potencjał sprzedażowy na rynku zagranicznym

TAKNIE

Wskazany produkt/usługa wnioskodawcy wpisuje się w zakres jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.

TAKNIE

Krok 3Kryteria merytoryczne punktowe (KM)

Wnioskodawca wskazał min. 1 rynek, który jest zgodny z perspektywicznymi rynkami docelowymi eksportu dla danej inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego
(1 pkt. za spełnienie kryterium)

Uczestnicy będą mieli szanse wzięcia udziału m.in. w imprezach wystawienniczych czy spotkaniach b2b na poszczególnych rynkach rynnach zagranicznych.

Poniżej przedstawiono rynki, które zostały przypisane poszczególnym branżom w ramach analizy (rynki w finalnym ujęciu mogą ulec zmianie) i których wskazanie oznacza przyznanie 1 pkt:

 1. Dla przedsiębiorstw z branży: energetyka (w tym OZE)
  RYNKI: Stany Zjednoczone, Kanada, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
 2. Dla przedsiębiorstw z branży: informatyka i telekomunikacja
  RYNKI: Stany Zjednoczone, Kanada
 3. Dla przedsiębiorstw z branży: innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  RYNKI: Chiny, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Singapur, Malezja, Stany Zjednoczone, Kanada
 4. Dla przedsiębiorstw z branży: medycyna, farmacja, kosmetyki
  RYNKI: ZEA, Arabia Saudyjska, Izrael, Iran
 5. Dla przedsiębiorstw z branży: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
  RYNKI: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
 6. Dla przedsiębiorstw z branży: zaawansowane materiały budowlane
  RYNKI: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania

Proszę o wskazanie, spośród wszystkich wymienionych poniżej krajów, max 5 rynków do których chcieliby Państwo dotrzeć ze swoją ofertą.

REGION:
ASEAN

KRAJE:
REGION:
Skandynawia

KRAJE:
REGION:
Bliski Wschód

KRAJE:
REGION:
WNP

KRAJE:
REGION:
Ameryka Płn.

KRAJE:
REGION:
Europa Zachodnia

KRAJE:

Wnioskodawca posiada stronę www, na której zaprezentowano ofertę produktową/usługową w minimum jednym języku obcym
(1 pkt. za spełnienie kryterium)

Wnioskodawca posiada stronę www, na której zaprezentowano ofertę produktową/usługową w minimum dwóch językach obcych
(1 pkt. za spełnienie kryterium)

Przychód netto z eksportu w ostatnim roku był mniejszy niż 30% całego przychodu w ostatnim roku
(1 pkt. za spełnienie kryterium)

Ocena ekspercka potencjału eksportowego przedsiębiorstwa przyznawana na podstawie informacji o firmie, jej specjalizacji oraz szans osiągnięcia sukcesu
(0-6 pkt przyznawane na podstawie oceny eksperckiej)

Opis doświadczenia Wnioskodawcy

Czy w przeciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorstwo uczestniczyło w krajowych i/lub zagranicznych targach?

Czy przedsiębiorstwo brało udział w projektach (np. działanie 6.1 Paszport do eksportu) i/lub inicjatywach (np. szkolenia, seminaria, spotkania b2b) wspierających internacjonalizację?

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem zgłoszeniowym, następujących załączników:

 1. Załącznik 1 - Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydane nie później niż na 6 miesięcy przed terminem składania Wniosku, (oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) lub wydruk ze strony internetowej.
 2. Załącznik 2 - Wypełniony formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dołącz załącznik nr 2

Dołącz załącznik nr 3


„Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa”.


Zapisanie się nie oznacza przyjęcia do programu. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru firm, które wezmą udział w projekcie.

Skontaktuj się z nami


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktuUrszula Kobylińska

Bluehill sp. z o.o.
kom.: +48 786 212 430, tel.: +48 22 100 69 26
fax: +48 22 100 14 97
lodzkie@bluehill.pl


Małgorzata Kucharek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
tel. +48 42 663 36 35
fax +48 42 663 36 02
malgorzata.kucharek@lodzkie.pl

„Projekt finansowany w ramach projektu „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • <img src=Kamil Rabenda" />
  Uważam udział w takich projektach za ogromną szansę i kluczowy wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Firma Soligrano miała przyjemność uczestniczyć w dwóch wydarzeniach w Chinach, w prowincji Syczuan, mieście Chengdu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego przedsiębiorca może liczyć na kompleksową pomoc i opiekę, od wylotu z kraju do szczęśliwego powrotu. Dla wielu firm z naszego regionu może to być jedna z niewielu możliwości nawiązania kontaktów biznesowych oraz zdobycia potencjalnych kontrahentów, bez ponoszenia kosztów.
  Kamil Rabenda
  Prezes, Soligrano Sp. z o.o. Sp. k.
 • <img src=Sebastian Reszpondek" />
  Dzięki jednemu z programów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wyjechaliśmy na targi CEBiT w Hanowerze, gdzie udało nam się pozyskać kilku wartościowych kontrahentów, zainteresowanych naszymi produktami dla zabezpieczenia rowerów. Zachęcamy innych przedsiębiorców do brania aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, gdyż są to programy, które umożliwiają pozyskanie nowych kontrahentów, a także uzyskanie dostęp do wartościowych kontaktów.
  Sebastian Reszpondek
  VE Systems
 • <img src=Piotr Anuszczyk" />
  Eksport usług to większe zyski i wzrost konkurencyjności. Obowiązujące w zachodniej Europie stawki dla projektów IT, są dla polskich firm bardzo atrakcyjne. Zagraniczni partnerzy wymagają bardzo dobrej organizacji pracy, dbania o wysoką jakość usług oraz stałego podnoszenia własnych kompetencji. To duży wysiłek, a jego owoce widać przede wszystkim w...Polsce. Międzynarodowa rywalizacja o klienta hartuje i wymusza innowacje, dzięki którym w kraju jesteśmy o krok przed konkurencją.
  Piotr Anuszczyk
  Marketing&PR Director Media4U. 
 • <img src=Jan Ekiel" />
  Internacjonalizacja jest olbrzymią szansą, ale to ciężka praca dla przedsiębiorcy i dla zespołu w jego firmie. Możliwość skorzystania z programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania tej szansy. Udział w programach firmowanych przez rozpoznawalną markę regionu, postrzeganą jako markę regionalnej administracji kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, bardzo mocno uwiarygadnia przedsiębiorcę.
  Jan Ekiel
  CEO Liki Mobile Solutions
 • <img src=Łukasz Jabłoński" />
  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego stał się dla nas pewnego rodzaju trampoliną do wzrostu aktywności na rynku niemieckim. Przyczynił się też do bardziej ustrukturyzowanego podejścia do naszej ekspansji zagranicznej, co przełożyło się na istotny wzrost przychodów firmy płynących od klientów z tego regionu. Dodatkowym pozytywnym efektem udziału w projekcie było zbudowanie sieci kontaktów biznesowych, nie tylko na rynku docelowym (Niemcy), ale również wśród innych firm IT z województwa łódzkiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, czy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Z pełnym przekonaniem polecamy innym przedsiębiorcom z województwa łódzkiego udział w podobnych projektach!
  Łukasz Jabłoński
  Head of Growth BinarApps sp. z o.o.
Polityka prywatności
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Bluehill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP 522 290 74 18 2. Państwa dane posiadamy z przekazanych zgłoszeń, bieżących kontaktów i spotkań biznesowych, a także z indywidualnych akcji promocyjnych oraz z ogólnodostępnych informacji w Internecie. Stworzona baza może zawierać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej swobodnego przepływu danych, mają charakter danych osobowych. 3. Przetwarzanie Państwa danych przez Bluehill Sp. z o.o. wynika z prawnie usprawiedliwionego interesu administratora: z bieżącej działalności biznesowej, sprzedaży produktów i usług czy realizowania projektów, w zakresie wskazanym przez prawo do realizacji umowy kupna/sprzedaży oraz świadczenia usług. Celem przetwarzania danych jest w szczególności: bieżąca komunikacja biznesowa, obsługa transakcji, realizacja projektów, prowadzenie działań promocyjnych i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych - obecnie jak i w przyszłości. 4. Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez czas niezbędny do wykonania umowy i związków z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 5. W tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Bluehill Sp. z o.o. dajemy do dyspozycji następujące kanały komunikacji: • Pocztę elektroniczną na adres dane@bluehill.pl • korespondencja pocztowa listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru na adres Bluehill Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 6. Bluehill Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO"). Państwa dane będą przetwarzane do momentu kiedy Strona nie wystąpi z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania. 7. Bluehill Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe Partnera tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w wypadku gdy wymaga tego zamówiona usługa. 8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania, b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym", e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Bluehill Sp. z o.o. zgodnie z punktem 5 niniejszej informacji.
Kto administruje danymi?
Administratorem danych osobowych są firmy Bluehill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.Stępińska 22/30, 00-739), Kobold z siedzibą w Katowicach (40-134, przy ul. Iłłakowiczówny 19b/12) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z realizacją pierwszego etapu projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zleconego Administratorowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia usług przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich modyfikacji.
Zapisz się do projektu!