Zapisz się do projektu!Pamiętaj, aby:

 1. Uzupełnić poniższy formularz w wersji on-line lub wersji dokumentu MS WORD i odesłać na adres lodzkie@bluehill.pl.
 2. Załączyć lub wysłać na adres lodzkie@bluehill.pl oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 2).
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: lodzkie@bluehill.pl lub kom.: (+48) 786 212 430.


  Krok 1  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzebę realizacji projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, za którego realizację odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współpracy z Wykonawcami (w tym przypadku Wykonawcą jest Administrator).


  Krok 2  Kryteria Formalne (KF)

  (konieczne jest spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich Kryteriów Formalnych, aby możliwe było przejście do oceny kryteriów merytorycznych punktowych i ewentualny udział w projekcie)

  Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

  TAKNIE

  W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1).

  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres minimum ostatnich 12 miesięcy na terytorium województwa łódzkiego

  TAKNIE

  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów

  TAKNIE

  Czy nie zachodzi przesłanka określona w:

  1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z możliwością uzyskania pomocy de minimis

  TAKNIE

  Wnioskodawca posiada lub w przeciągu 6 miesięcy będzie w posiadaniu w ofercie co najmniej jednego produktu lub usługi, który/która ma potencjał sprzedażowy na rynku zagranicznym

  TAKNIE

  Wskazany produkt/usługa wnioskodawcy wpisuje się w zakres jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.

  TAKNIE

  Krok 3  Kryteria merytoryczne punktowe (KM)

  Wnioskodawca wskazał min. 1 rynek, który jest zgodny z perspektywicznymi rynkami docelowymi eksportu dla danej inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego
  (1 pkt. za spełnienie kryterium)

  Uczestnicy będą mieli szanse wzięcia udziału m.in. w imprezach wystawienniczych czy spotkaniach b2b na poszczególnych rynkach rynnach zagranicznych.

  Poniżej przedstawiono rynki, które zostały przypisane poszczególnym branżom w ramach analizy (rynki w finalnym ujęciu mogą ulec zmianie) i których wskazanie oznacza przyznanie 1 pkt:

  1. Dla przedsiębiorstw z branży: energetyka (w tym OZE)
   RYNKI: Stany Zjednoczone, Kanada, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
  2. Dla przedsiębiorstw z branży: informatyka i telekomunikacja
   RYNKI: Stany Zjednoczone, Kanada
  3. Dla przedsiębiorstw z branży: innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
   RYNKI: Chiny, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Singapur, Malezja, Stany Zjednoczone, Kanada
  4. Dla przedsiębiorstw z branży: medycyna, farmacja, kosmetyki
   RYNKI: ZEA, Arabia Saudyjska, Izrael, Iran
  5. Dla przedsiębiorstw z branży: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
   RYNKI: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
  6. Dla przedsiębiorstw z branży: zaawansowane materiały budowlane
   RYNKI: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania

  Proszę o wskazanie, spośród wszystkich wymienionych poniżej krajów, max 5 rynków do których chcieliby Państwo dotrzeć ze swoją ofertą.

  REGION:
  ASEAN

  KRAJE:
  REGION:
  Skandynawia

  KRAJE:
  REGION:
  Bliski Wschód

  KRAJE:
  REGION:
  WNP

  KRAJE:
  REGION:
  Ameryka Płn.

  KRAJE:
  REGION:
  Europa Zachodnia

  KRAJE:

  Wnioskodawca posiada stronę www, na której zaprezentowano ofertę produktową/usługową w minimum jednym języku obcym
  (1 pkt. za spełnienie kryterium)

  Wnioskodawca posiada stronę www, na której zaprezentowano ofertę produktową/usługową w minimum dwóch językach obcych
  (1 pkt. za spełnienie kryterium)

  Przychód netto z eksportu w ostatnim roku był mniejszy niż 30% całego przychodu w ostatnim roku
  (1 pkt. za spełnienie kryterium)

  Ocena ekspercka potencjału eksportowego przedsiębiorstwa przyznawana na podstawie informacji o firmie, jej specjalizacji oraz szans osiągnięcia sukcesu
  (0-6 pkt przyznawane na podstawie oceny eksperckiej)

  Opis doświadczenia Wnioskodawcy

  Czy w przeciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorstwo uczestniczyło w krajowych i/lub zagranicznych targach?

  Czy przedsiębiorstwo brało udział w projektach (np. działanie 6.1 Paszport do eksportu) i/lub inicjatywach (np. szkolenia, seminaria, spotkania b2b) wspierających internacjonalizację?

  Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem zgłoszeniowym, następujących załączników:

  1. Załącznik 1 - Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydane nie później niż na 6 miesięcy przed terminem składania Wniosku, (oryginał bądź kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”) lub wydruk ze strony internetowej.
  2. Załącznik 2 - Wypełniony formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Dołącz załącznik nr 2

  Dołącz załącznik nr 3


  „Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa”.


  Zapisanie się nie oznacza przyjęcia do programu. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru firm, które wezmą udział w projekcie.